Zorgplicht accountant

De accountant sluit als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht met zijn cliënt, de opdrachtgever. Daarmee accepteert de accountant een zorgplicht en dient hij daarmee op te treden als een redelijk handelend en redelijk bekwame beroepsbeoefenaar. Als de accountant hierin toerekenbaar tekortschiet, kan hij verantwoordelijk gehouden worden voor schade die als gevolg van dit tekortkomen, is geleden.

Hoever gaat de reikwijdte van de zorgplicht? Er wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval. In een recente zaak had een cliënt zijn accountant gevraagd hoe hij btw terug kon vragen over niet betaalde nota’s. De accountant heeft daarop diverse mogelijkheden aangedragen, zoals de opmaak van creditnota’s. De cliënt liet weten voor deze optie te kiezen. Later bleek dat deze optie in zijn situatie niet wenselijk was en kreeg de cliënt geen btw terug. Daarop stelde hij zijn accountant aansprakelijk; die had hem immers niet gewaarschuwd. De rechter oordeelde dat de accountant de cliënt had moeten adviseren over de risico’s na diens mededeling over de opmaak van creditnota’s. De zorgplicht houdt in dat de accountant ook uit eigen beweging dient te waarschuwen als daartoe aanleiding is en niet alleen als daar specifiek om gevraagd wordt!