Whatsapp, mail en sms onder de Wet openbaarheid bestuur (WOB)

Burgers hebben recht op inzage van overheidsinformatie op grond van de WOB, de Wet Openbaarheid Bestuur. Iedereen kan informatie opvragen over het beleid of van de voorbereidingen of de uitvoering van het beleid, tenzij deze informatie niet geschikt is om openbaar te zijn.

Deze overheidsinformatie moet vastgelegd zijn, bijvoorbeeld in documenten (denk aan besluiten). In de wet is letterlijk opgenomen dat het gaat om ‘een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat’. Dit begrip is in de loop der jaren steeds meer uitgebreid; ook foto’s en emailberichten behoren tot het documentbegrip in de zin van de WOB. Eind vorig jaar heeft de rechtbank geoordeeld dat ook whatsapp-berichten en sms-jes van ambtenaren hiertoe geschaard mogen worden. Het gaat hierbij dan om berichten van een telefoon met een abonnement op naam van een overheidsinstelling. Berichtjes via een privé-telefoon vallen buiten de WOB, omdat deze niet “berusten onder een overheidsorganisatie”. Een ambtenaar dient daarom voortaan óók bij whatsapp of sms de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.