Waardedaling woning: planschade

Planschade is schade door waardedaling van uw woning of vermindering van woongenot. Deze schade is ontstaan door planologische maatregelen die de gemeente neemt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de gemeente moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Planschade mag bijvoorbeeld niet voorzien zijn ten tijde van de aankoop van de betreffende woning.

De criteria voor de toekenning van planschadevergoeding zijn ontwikkeld in de jurisprudentie. Daaruit blijkt dat sprake kan zijn van voor vergoeding in geval van bijvoorbeeld:

  • het ontstaan van een onevenredige inbreuk op de privacy van belanghebbende door nabije (woon)bebouwing;
  • het vervallen dan wel onevenredig beperken van een voor de onroerende zaak waardebepalend vrij uitzicht;
  • een onevenredige verslechtering van de bereikbaarheid;
  • een onevenredige beperking van de mogelijkheden tot uitoefening van een beroep of bedrijf;
  • een beperking van de bouwmogelijkheden;
  • de uit een planologische mutatie voortvloeiende blijvende verslechtering van milieuomstandigheden (geluid, geur, trilling of andere overlast);
  • een algemene verslechtering van de situeringwaarde van een onroerende zaak veroorzaakt door omgevingsverslechtering.

Heeft u naar uw mening planschade geleden, dan dient u een verzoek om schadevergoeding in bij de gemeente waar u woont. Houd er wel rekening mee dat het afwikkelen van een planschadeprocedure soms wel enkele jaren kan duren.