Vervallen vakantiedagen in strijd met wetgeving?

Deze vraag kreeg het Europees Hof van Justitie voorgelegd. Aanleiding was een zaak van een Duitse werknemer. Hij had bij het einde van zijn dienstverband nog 51 vakantiedagen openstaan en verzocht om uitbetaling daarvan. Zijn werkgever wilde deze dagen niet uitbetalen omdat de vakantiedagen volgens hem vervallen waren. Is deze zaak ook belangrijk voor Nederlandse werknemers en werkgevers? Jazeker, omdat de Nederlandse wetgeving gebaseerd is op een Europese Richtlijn. In de Duitse wet is vastgelegd dat vakantiedagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar waarin deze dagen worden opgebouwd. Als er sprake is van dringende redenen vervallen de vakantiedagen uiterlijk na afloop van drie maanden in het daaropvolgende jaar.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het opnemen van een vervaltermijn in de nationale wetgeving toegestaan is mits de werkgever de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid biedt om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen. Dit betekent concreet dat een werkgever zijn werknemer tijdig moet informeren over de niet opgenomen vakantiedagen en de kans die te verliezen. Met tijdig wordt bedoeld dat de werknemer dan ook echt de mogelijkheid krijgt om vakantie op te nemen. Concrete termijnen geeft het Europees Hof van Justitie echter niet. De werkgever heeft dus een verregaande informatieplicht. Ook voor Nederlandse werkgevers is deze uitspraak relevant. In de Nederlandse wet staat dat vakantiedagen zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd vervallen. Werkgevers doen er dus goed aan om werknemers voortaan tijdig en uitgebreid te informeren over het verval van hun vakantiedagen. Doen ze dat niet? Dan kan het zijn dat een werkgever deze dagen alsnog moet toekennen of moet uitbetalen bij het einde van het dienstverband.