Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Affectieschade

Geen enkele financiële vergoeding kan het leed van nabestaanden van slachtoffers compenseren. Maar compensatie speelt wel een belangrijke rol in de erkenning van datzelfde leed. Daarom is het belangrijk dat het wetsvoorstel Affectieschade hier een passende regeling voor biedt.

Het wetsvoorstel voorziet erin om aan de nabestaanden van slachtoffers, wiens overlijden is veroorzaakt door een toerekenbare aansprakelijke daad door derden, een vergoeding toe te kennen voor affectieschade. Tot dusver voorzag de wet onvoldoende duidelijk voor alle betrokkenen in een passende vergoeding aan de nabestaanden. Het nu voorliggende wetsvoorstel schept duidelijkheid richting nabestaanden van slachtoffers, ook aan verzekeraars, over het recht op affectieschade en de omvang van de vergoeding. Het wetsvoorstel is ook van toepassing in geval van zwaar letsel.

De Wet Affectieschade kent een vaste kring van uitkeringsgerechtigden en er is sprake van genormeerde (maximum)bedragen. De genormeerde bedragen liggen in lijn met de meeste Europese landen Voor het criterium ernstig en blijvend letsel is aansluiting gezocht bij een percentage blijvend functioneel verlies, zoals gehanteerd wordt in de American Medical Association-guides (AMA guides). Deze richtlijnen geven de noodzakelijke duidelijkheid voor alle partijen en voorkomen daarmee langdurige discussies.