Scootmobiel zwakkere verkeersdeelnemer?

Art 185 WVW beschermt de zwakkere verkeersdeelnemers: bij een verkeersongeval tussen een motorrijtuig en een voetganger of fietser is de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel aansprakelijk voor de schade. Het slachtoffer hoeft dus geen onrechtmatigheid van de wederpartij aan te tonen.

Een bestuurder van scootmobiel was betrokken bij een verkeersongeval met een auto. Hij was van mening dat een scootmobiel als zwakkere verkeersdeelnemer beschouwd dient te worden en deed daarom een beroep op art 185 WVW.

Op grond van de wetsgeschiedenis overwoog de rechter dat gelet op de definitie van motorrijtuigen (waaronder ook een scootmobiel valt) en het bepaalde in artikel 185 WVW de wetgever dit bijzondere aansprakelijkheidsregime willen beperken tot ongevallen waarbij enerzijds een motorrijtuig is betrokken en anderzijds een fietser of voetganger. Er is dan geen plaats voor een analoge toepassing van dit artikel bij een ongeval als waarvan in deze zaak sprake is.

Indien de eisende partij geen fietser of voetganger is, dient hij overeenkomstig de gewone regels van stelplicht en bewijsrecht moet stellen en bewijzen dat de gedaagde partij een onrechtmatige daad heeft gepleegd.