De leerplicht ambtenaar

Er kunnen verschillende redenen zijn om voor uw kind vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat kinderen niet onnodig spijbelen en zal er daarom streng op toezien dat de vrijstellingen ook echt nodig zijn. Volgens de Leerplichtwet is een kind tussen het 5e en 16e jaar leerplichtig. Tot 18 jaar indien het kind geen startkwalificatie heeft, zoals een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 2 of hoger).

Vrijstelling van de leerplicht vraagt u aan bij de gemeente als uw kind psychische- of lichamelijke klachten heeft, als u bezwaar heeft tegen een levensbeschouwelijke richting van de school, als u in Nederland woont maar uw kind in Duitsland of België op school zit of indien u als ouders een rondtrekkend bestaan heeft. Maar de bekenste reden is natuurlijk de aanvraag voor een vakantie. De directeur van de school is bevoegd hierover te beslissen, maar de leerplichtambtenaar controleert wel of de directeur hier op de juiste manier over beslist. Wanneer ouders een verlofaanvraag indienen van 10 dagen of langer, dan beslist alleen de leerplichtambtenaar hierover. Is er sprake van ongeoorloofd verzuim (spijbelen), dan hanteert de leerplicht ambtenaar een santiebeleid.