Alcohol op de werkvloer

Alcohol en werk gaan slecht samen. Als een werknemer structureel met een alcohollucht op het werk verschijnt kan dat een behoorlijke impact hebben. Denk aan een verhoogd risico op bedrijfsongevallen, productiefouten, verminderde productiviteit of een slechte werksfeer. En waarschijnlijk een hoger ziekteverzuim, probleemdrinkers melden zich vaker ziek. Welke rechten heeft een werkgever?

De werkgever mag de werknemer aanspreken op zijn alcoholgedrag als hiervoor een concrete aanwijzing is en als de werknemer zelf en/of anderen gevaar lopen. De werkgever heeft vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap de verplichting om hulp voor de medewerker in te schakelen als vermoed wordt dat hij een alcoholprobleem heeft. De eerste stap kan dan de bedrijfsarts zijn. Een blaastest (laten) afnemen mag niet. Dat is een inbreuk op de privacy van de werknemer. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang voor de werkgever, bijvoorbeeld als de werknemer piloot of machinist is. Als de werknemer de test dan weigert dan mag hem toegang tot het werk verboden worden en zijn ook arbeidsrechtelijke maatregelen te treffen. Ontslaan op staande voet is niet toegestaan, zo oordeelde vrij recent nog een rechtbank, indien het alcoholgebruik het gevolg is van een verslaving. Dan heeft de bedrijfsarts een belangrijke rol om het probleem op te bespreken en op te lossen. Regelmatig terugval in oude gedragingen kan echter wel weer een reden voor ontslag zijn mits de werkgever kan aantonen er alles aan te hebben gedaan.