Auteursrecht op smaak?

Het Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat smaak geen bescherming uit het auteursrecht heeft. Wat was het geval? Producent X vond dat de smaak van een smeerdip van producent Y vergelijkbaar was, waardoor het marktaandeel van X kleiner werd. X stelde zich op het standpunt dat de smaak van haar smeerdip auteursrechtelijk beschermd was en dat verveelvoudiging door Y derhalve ongeoorloofd was. Het gerechtshof heeft uiteindelijk prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie waaronder de vraag of smaak in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Het Hof oordeelt dat dit niet het geval is. Het voorwerp van bescherming dient voldoende nauwkeurig en objectief geïdentificeerd te kunnen worden. Daardoor kan een ieder vaststellen wat precies beschermd is. Dat is bij smaak niet mogelijk. Smaak is persoonlijk en voor ieder verschillend. Wellicht wordt het in de toekomst wel mogelijk om smaken objectief en nauwkeurig vast te stellen als gevolg van technische of wetenschappelijke ontwikkelingen. Producent X zal vooralsnog haar concurrentie moeten dulden.

Huwelijkse voorwaarden

Vaak zijn er twee momenten dat mensen naar hun huwelijkse voorwaarden kijken: bij het tekenen bij de notaris voorafgaand aan het huwelijk en op het moment van een echtscheiding. De tussenliggende periode worden deze voorwaarden veelal vergeten. Het is belangrijk om deze voorwaarden periodiek opnieuw te beoordelen omdat de rechtszekerheid van echtgenoten en schuldeisers hiervan afhangt. Als de voorwaarden niet worden bijgehouden en/of niet worden geactualiseerd, is er een groot risico dat de kracht van deze voorwaarden wordt verminderd. Er kan bijvoorbeeld een status van gemeenschap van goederen uit volgen met alle nadelen van dien. En daarvoor zijn niet ooit de huwelijkse voorwaarden opgesteld. Laat daarom regelmatig uw notaris naar uw akte kijken.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers kunnen recht hebben op een belastingvrije vergoeding. Dit betreft vrijwilligers van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), een sportvereniging en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen. Met ingang van 2019 is deze vergoeding verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 per uur met een maximale vergoeding van € 150 naar € 170 per maand en van € 1500 naar € 1700 per kalenderjaar. Deze bedragen gelden ook voor vrijwilligers met een bijstandsuitkering; er vindt geen verrekening plaats met de uitkering. De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen. Dus ook voor vergoedingen in de vorm van sportkleding of een reiskostenvergoeding. Als de maximale normbedragen worden overschreden, dienen zowel de vrijwilligersorganisatie als de vrijwilliger de vergoeding op te geven aan de Belastingdienst.

Slapend dienstverband

Al vaker is het slapend dienstverband benoemd. Als een werknemer 2 jaar ziek is en naar verwachting de daarop volgende 6 maanden niet hersteld zal zijn, mag een werkgever het arbeidscontract opzeggen. Hiervoor dient de werkgever toestemming aan te vragen bij het UWV. Bij een dergelijk ontslag is de werkgever naar huidige wetgeving een transitievergoeding verschuldigd. Ter voorkoming van deze vergoeding wordt een dienstverband veelal slapend gehouden. In 2020 kan de werkgever compensatie aanvragen voor een dergelijke transitievergoeding. Vorige maand is een uitspraak geweest waarbij de werkgever gedwongen werd over te gaan tot een ontslagprocedure en dus een eind te maken aan het slapend dienstverband.

Lees “Slapend dienstverband” verder

Partnerverlof uitgebreid

Het partnerverlof is dit jaar uitgebreid. Tot 2019 hadden werknemers recht op 2 dagen partnerverlof als hun partner bevallen is. Daar zijn nu 3 dagen bijgekomen. Het moment van bevalling is bepalend: de datum moet op of na 1 januari 2019 zijn. De werknemer heeft als partner dan recht op een ‘werkweek’ verlof maar mag er ook voor kiezen om deze dagen verspreid op te nemen over de 4 weken na de geboorte. Vanaf juli 2020 krijgen werknemers recht op aanvullend geboorteverlof: binnen 6 maanden na de bevalling mag 5 weken partnerverlof worden opgenomen. Tijdens dit verlof bestaat recht op een uitkering via het UWV van 70% van het loon.